33 829 75 90

Znajdź nas na:

RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) – zwanego RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych
z ochrona danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@zgo.bielsko.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców i mogą być udostępnione wyłącznie innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególnie stanowią inaczej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO


Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) — zwanego RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób:
a. - pod adresem poczty elektronicznej: iod@zgo.bielsko.pl
b. - pisemnie na adres siedziby Administratora,
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych (wizerunku) przez Administratora.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku, uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres minimum 30 dni ale nie dłużej niż 45 dni. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód
w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy oraz pracownikom. Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3.
Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych, nagrań w uzasadnionych przypadkach,
- sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij