33 829 75 90

Znajdź nas na:

RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) – zwanego RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zgo.bielsko.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problemowych od mieszkańców na podstawie Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych w PSZOK prowadzonych przez ZGO S.A. w Bielsku Białej.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
a. innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
b. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,
c. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególnie stanowią inaczej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do pozostawienia przedmiotu w punkcie PSZOK.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) — zwanego RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób:
a. - pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zgo.bielsko.pl
b. - pisemnie na adres siedziby Administratora,
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych (wizerunku) przez Administratora.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku, uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres minimum 30 dni ale nie dłużej niż 45 dni. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód
w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy oraz pracownikom. Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3.
Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami,
gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do swoich danych, nagrań w uzasadnionych przypadkach,
- sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH
W UMOWIE – PRZEDSTAWICIELI PODMIOTU

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko Biała.
2. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w umowie.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa),
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami.
4. Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
d) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z [Firma] przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,
f) operatorzy pocztowi, firmy kurierskie,
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych,
f) sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane pochodzą od Pana Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo w związku z realizacją zawartej umowy.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij