33 829 75 90

Znajdź nas na:

O projekcie POIS.02.01.00-00-003/08

Nowy Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej powstał dzięki realizacji projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”.

 W ramach Projektu zrealizowano 3 zadania inwestycyjne: 

 1. Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku, o pojemności 614 000 m³ i powierzchni ok. 4,72 ha, składającego się z 3 kwater, wyposażonych w system zabezpieczeń, chroniących glebę, wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami.

  Koszt: realizacji: 10 551 841,47 PLN brutto.
  Termin realizacji: 28.08.2008 – 19.01.2010
  Czas eksploatacji tego składowiska przewidziany jest na okres 15 lat.
 2. Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku o powierzchni ok. 10 ha. Celem było ograniczenie przedostawania się wód opadowych do bryły składowiska, tym samym ograniczając strumienie odcieków ze zrekultywowanego składowiska. Zabezpieczono także środowisko zewnętrzne od składowanych odpadów, zapobiegając i likwidując negatywne oddziaływanie, jak: emisja lekkich frakcji, grzybów, zarazków oraz roznoszenie ich przez ptactwo i gryzonie. Powstający gaz wysypiskowy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej.

  Koszt tego zadania to: 6 387 783,89 PLN brutto
  Termin realizacji: 03.12.2009 - 04.11.2010
 3. Projekt i budowa zakładu gospodarki odpadami wraz z infrastrukturą i osprzętem.

  Koszt zadania: 64 884 890,13 PLN brutto
  Termin realizacji: 25.02.2010 – 29.05.2012

  Wybudowano:
  • Sortownię odpadów o przepustowości 70 000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym.
  • Kompostownię odpadów biodegradowalnych o możliwościach technicznych na poziomie min. 25 000 Mg/rok.
  • Magazyn dla odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych.
  • Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni.
  • Stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok.
  • Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości 3 700 Mg/rok.
  • Budynek wagowy z portiernią i wagami.
  • Budynek warsztatowy ze stanowiskami garażowo-postojowymi dla sprzętu.
  • Budynek administracyjny.

 Zakupiono również sprzęt niezbędny do pracy zakładu m.in. kompkator, ładowarki teleskopowe i kołową, samochody ciężarowe typu hakowiec, przerzucarkę do kompostu oraz sito mobilne do przesiewania kompostu.

 Dodatkowo w 2013 r. w ramach pierwszego rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu zakupiono rozrywarkę worków do sortowni.

21 marca 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach poinformował ZGO S.A., że Instytucja Pośrednicząca, wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, w ramach którego powstało nowe ZGO S.A., o następujące zdania:

1. Rozbudowa kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery bioreaktory w tym:
*budowę zamkniętej hali nadawy i wstępnego przetwarzania odpadów „mokrych” i zielonych,
*budowę czterech bioreaktorów,
*doposażenie zakładowego laboratorium
*zakup i montaż linii sortowniczej
*budowę zaplecza administracyjno-socjalnego.

Koszt zadania: 9 826 470,00 PLN brutto
Termin realizacji: 15.04.2015 - 29.12.2015


2. Doposażenie kompostowni - zakup mieszarko – rozdrabniarki oraz  ładowarki kołowej,

Koszt zadania: 2 201 085,00 PLN brutto
Termin realizacji: 01.08.2014 - 19.06.2015
 
Dodatkowo w dniu 30.03.2015 r. podpisano kolejny aneks do umowy o dofinasowanie, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, na kolejne zadanie pn.: "Zabudowa istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki końcowej kompostu/stabilizatu zamkniętą halą wraz z systemmem ijęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza..."

Koszt zadania: 10 349 097,00 PLN brutto
Termin realizacji: 16.04.2015 - 28.09.2015

Realizacja Projektu wyniosła: 

Koszt realizacji projektu: 109 706 141,59 PLN brutto
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 64 425 555,45 PLN brutto

Kwota pożyczkek preferencyjnych z WFOŚiGW: 15 716 700,00 PLN.
WFOŚiGW udzielił również pożyczki pomostowej na płatność końcową w wysokości : 2 899 150,00 PLN


Efekty społeczno–ekologiczne zrealizowanego projektu:

Najważniejszym efektem całej inwestycji jest objęcie wszystkich mieszkańców na obszarze Projektu zorganizowanym systemem zbierania odpadów, a tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego w Bielsku-Białej i w całym powiecie bielskim.  

 • Zmniejszono ilość odpadów kierowanych na składowisko. Obecnie na składowisko kierowane są przede wszystkich tzw. odpady poprocesowe.
 • Rozdzielenie w procesie sortowania frakcji biodegradowlanej kierowanej do procesu stabilizacji oraz frakcji zawierającej surowce wtórne i komponent do paliwa alternatywnego.
 • Redukcja odpadów biodegradowalnych do poziomu wymaganego przepisami prawa.
 • Wydzielanie z odpadów komunalnych: odpadów wielkogabarytowych wraz z ich demontażem; odpadów budowlanych wraz z ich kruszeniem i przygotowaniem do ponownego wykorzystania; odpadów niebezpiecznych celem przekazania ich do unieszkodliwiania.
 • Odzysk surowców wtórnych na poziomie ok. 20 -25% w stosunku do wszystkich odpadów, które trafiają na linię sortowniczą oraz odzysk ok. 90% surowców wtórnych z ich całkowitej ilości we frakcji >80mm (na podstawie przeprowadzonej próby 72h)

Efektem realizacji rozszerzonego projektu jest przede wszytskim zwiększenie efektywności procesu kompostowania oraz zminiejszenie uciążliwości, którch źródłem są dostarczane do ZGO S.A. odpady 'mokre' i proces ich unieszkodliwiania.

 

Informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie www.pois.gov.pl/

 

                                                                    

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij