33 829 75 90

Znajdź nas na:

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki

Numer: 6/ZP/ZGO/2013
Data ogłoszenia: 2013-05-17
Termin składania ofert: 2013-06-03

Bielsko-Biała, dnia 17 maja 2013 r. 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)

z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.

w Bielsku-Białej na okres od 1.07.13 r. do 31.12.13 r

Numer ogłoszenia w BZP: 193728 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej , ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od 1.07.13 r. do 31.12.13 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF (odpady o kodzie 19 12 10). Oferowany sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (DZ. U. z 2013 r., poz. 21). Szacunkowa ilość komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 3500 Mg W ZGO S.A. w Bielsku-Białej do produkcji komponentu do paliwa alternatywnego (RDF) wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady opakowaniowe (z grupy 19), makulatura oraz tworzywa sztuczne, pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych oraz PCV. Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej, wiązane drutem stalowym a w przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 80 x 120 x 80-120 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 440-450 kg. Parametry jakościowe odpadów to: - wartość opałowa > 15 000 J/g - zawartość siarki < 1% - zawartość wilgoci < 25 % Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym faksem lub e-mailem do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty przesłania zamówienia sprzedaży. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym, oraz dokumentem magazynowym WM. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego w zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu, dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10, odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży: - zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10, - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10, przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2013, poz. 21), - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. - oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Spełnienie ww. warunków ocenianie będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów.

         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem usług, co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem oraz odzyskiem lub recyklingiem odpadów stanowiących komponent do produkcji RDF o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) z podaniem ilości odebranych odpadów stanowiących komponent do produkcji RDF oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do sporządzenia wykazu usług należy wykorzystać Załącznik nr 5 Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów na potwierdzenie wykonania/wykonywania ich z należytą starannością.

         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje jednostkami transportowymi, które spełniają określone przez Zamawiającego wymogi tzn. muszą być dostosowane do transportu odpadów oraz posiadać trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu (min. 3 samochody o ładowności ok. 24 Mg). Do sporządzenia wykazu środków transportowych należy wykorzystać Załącznik nr 6 Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów.

         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne. Do złożenia oświadczenia należy wykorzystać Załącznik nr 2 Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wykaz środków transportu zapewniających terminową realizację zamówienia, 6.7 (Załącznik nr 6)
- Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 19 12 10, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21), - Aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2013, poz. 21)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

« wróć do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij