33 829 75 90

Znajdź nas na:

Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku

Numer: 1/ZP/ZGO/2013
Data ogłoszenia: 2013-01-15
Termin składania ofert: 2013-01-28

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia w BZP: 22010 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej , ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 8297590 do 592, faks 033 8297590.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Art. 3 ust. 1 pkt 3.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę utrzymania porządku w sortowni, oraz okolicach obiektu, usługę ręcznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, demontaż odpadów wielkogabarytowych przez pracowników gospodarczych. Usługa ręcznego sortowania polega na wybieraniu asortymentu (takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło i innych materiałów wskazanych przez Zamawiającego) z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 11.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 (Załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże minimum jedną usługę trwającą minimum 1 rok polegającą na sortowaniu odpadów z użyciem pracowników w ilości minimum 10 osób w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca złoży Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług z załączeniem dokumentu potwierdzającego w/w usługę (usługi), Złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 (Załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 (Załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży -opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150 000,00 zł, -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania - według wzoru Załącznik nr 3 do specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - Ulga PFRON - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto; 2) zmiany cen jednostkowych netto w przypadku nieprzewidzialnego, w chwili zawarcia umowy, wejścia w życie przepisów, dyrektyw, które spowodują podwyższenie opłat związanych z przedmiotem zamówienia, proporcjonalnie do wysokości wzrostu w/w opłat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.(Budynek Administracyjny) ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biała.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do SIWZ (na wniosek Wykonawcy) i w celu przygotowania oferty przetargowej mogą by udostępnione drogą elektroniczną.

« wróć do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij
Zamknij